Algemene voorwaarden

Info bouwprojecten

ART.1. Definities: In deze voorwaarden wordt verstaan:

De uitgever: INFOBUILD

De opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die de uitgever de opdracht heeft gegeven tot de levering van adressen en gegevens over bouwprojekten.

“Info Bouwprojecten”: Een door de uitgever uitgebracht bouwinformatie-systeem, bevattende de door de uitgever verzamelde gegevens over bouwprojekten.

Infobuild deelt deze informatie wekelijks mee via e-mail.

 

ART.2. Voorwaarden verbonden aan de verkoop van adressen:

De auteursrechten blijven bij de uitgever berusten. De informatie wordt geleverd voor eigen gebruik door de opdrachtgever zelf. Dit houdt in dat de adressen mogen gebruikt worden voor de aanmaak van uw eigen mailing op eigen briefpapier.

Wanneer de adressen worden gebruikt door advertentie-, reclamebureaus en/of gelijksoortige instellingen ten behoeve van meerdere opdrachtgevers voor hetzij individuele, hetzij collectieve mailings, moeten voorafgaand aan het opsturen van de adressen volgende

gegevens aan de uitgever worden meegedeeld:

a. de lijst van de opdrachtgevers

b. in geval van collectieve mailing, een exemplaar van het samengestelde mailingpakket in volledige overeenstemming met de opgegeven lijst

De uitgever behoudt zich het recht voor om de adressen pas te versturen nadat aan deze uitdrukkelijke voorwaarden is voldaan.

Elke uitbreiding van het aantal opdrachtgevers, zowel bij individuele als bij collectieve mailing geeft het recht aan de uitgever bijkomend te factureren in functie van het aantal bijkomende opdrachtgevers en naar gelang de regio.

Het is de opdrachtgever verboden zonder voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming van de uitgever:

- de informatie of een gedeelte ervan aan derden te leveren, ter inzage te geven, ter verwerking of ten gebruike te stellen.

- zijn rechten op het gebruik van de informatie aan een derde over te dragen.

De uitgever kan bij het verlenen van haar toestemming daaraan voorwaarden verbinden.

De marketinginformatie, vervat in de adresgegevens, inherent of afgeleid, mag evenmin gebruikt worden ter verrijking van bestaande gegevensbestanden of van op te bouwen bestanden van derden. Het gebruik is beperkt tot de opdrachtgever.

De opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen, dat de geleverde informatie na gebruik zodanig wordt vernietigd of opgeborgen dat misbruik door derden is uitgesloten.

Ter controle van de naleving van deze bepalingen aanvaardt de opdrachtgever de inlassing van enkele controle-adressen. De opdrachtgever ziet af eventuele pogingen te ondernemen tot opsporing van deze controle-adressen met doel deze te verwijderen.

Ieder inbreuk op de verbintenis van verbod tot namaak en/of mededeling onder gelijk welke vorm dan ook in hoofde van de opdrachtgever brengt van rechtswege en zonder vooropzeg noch aanmaning:

- de onmiddellijke ontbinding mede van onderhavig contract zonder dat de opdrachtgever nog enige betaling, uitvoering of schadevergoeding van welke aard dan ook kan vorderen

- een forfaitaire schadevergoeding te betalen door de opdrachtgever aan de uitgever ten bedrage van 2.400 euro per inbreuk onverminderd het recht van de uitgever om de meerdere schade te bewijzen.

Advertentie-, reclamebureaus en/of gelijksoortige instellingen die bij de uitgever ten behoeve van hun opdrachtgever bestellen worden ten opzichte van de uitgever als de opdrachtgever beschouwd en garanderen dat zij, noch hun opdrachtgever deze voorwaarden zullen overtreden. De opdrachtgever staat in voor de fouten van deze instellingen.

 

ART.3. Aansprakelijkheid uitgever:

De uitgever is niet verantwoordelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de door haar verstrekte gegevens. De uitgever is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, voortvloeiende uit onjuistheid of onvolledigheid van de door de uitgever verstrekte gegevens.

Wanneer overmacht de uitgever verhindert de voorziene verzendingen te verrichten worden deze opgeschort met een periode gelijk aan deze van de feiten die de overmacht inhouden en zonder dat de opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan laten gelden.

 

ART.4. Duur - Verzaking:

Het contract wordt per periode van twaalf maanden afgesloten en telkens automatisch hernieuwd voor eenzelfde periode door stilzwijgende verlenging.

Prijsverhogingen kunnen doorberekend worden bij de aanvang van een nieuwe periode.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen vangen abonnementen aan op de eerste of de vijftiende van de maand volgend op de datum waarop de overeenkomst werd afgesloten.

De opdrachtgever heeft het recht aan bovenvermelde hernieuwing te verzaken door bij aangetekend schrijven deze verzaking te betekenen aan Infobuild, minstens één maand voor de vervaldatum van het kontrakt of de lopende kontraktperiode.

Bij verbreking van de overeenkomst wegens niet-naleving van de opzeggingstermijn is de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd aan de uitgever van driemaal het gefactureerde orderbedrag.

 

ART.5. Betaling:

Al onze facturen zijn betaalbaar te Kortrijk, en dit binnen de dertig dagen na factuurdatum, tenzij anders bepaald.

In geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 12% op jaarbasis.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15% met een minimum van 124 euro en een maximum van 1.860 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

 

ART.6. Telefonische opdrachten:

Voor telefonische opdrachten of telefonisch doorgegeven wijziging(en) van een opdracht door de opdrachtgever aanvaardt de uitgever geen verantwoordelijkheid, tenzij deze schriftelijk door de uitgever bevestigd zijn. De schriftelijke bevestiging door de uitgever is bindend voor partijen.

 

ART.7. Recht tot weigering:

De uitgever heeft het recht zonder opgave een opdracht te weigeren zonder daardoor schadeplichtig te zijn tegenover de opdrachtgever.

 

ART.8. Rechtsbevoegdheid:

Ten aanzien van alle geschillen zijn de voorwaarden van de uitgever, zowel bij onderschrijving van een kontrakt als bij offerte, als geldend te beschouwen. Enkel en alleen de Rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn bevoegd.